Image Alt

About Us

Chiang Mai Blooms

“เชียงใหม่บลูมส์” หรือ “เชียงใหม่เบิกบาน”

เป็นเทศกาลที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2018 โดยจังหวัดเชียงใหม่จับมือกับสำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ยกระดับการจัดงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาต่อเนื่องยาวนานให้อยู่ในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยวที่สอดคล้องไปกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาทุกปีโดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) กลุ่มสมาชิกวิศิษฐ์ล้านนา (Visit Lanna) และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่

Chiang Mai Blooms

in February

“เชียงใหม่บลูมส์” หรือ “เชียงใหม่เบิกบาน” เป็นเทศกาลที่เริ่มต้นขึ้นในปี 2018 โดยจังหวัดเชียงใหม่จับมือกับสำนักงานส่งเสริมและการจัดประชุมนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. (TCEB) ยกระดับการจัดงานมหากรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาต่อเนื่องยาวนานให้อยู่ในรูปแบบของปฏิทินการท่องเที่ยวที่สอดคล้องไปกับการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับที่มีมาทุกปีโดยดึงทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมอย่างแท้จริงไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองจังหวัดเชียงใหม่, องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่, เทศบาลนครเชียงใหม่, การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) กลุ่มสมาชิกวิศิษฐ์ล้านนา (Visit Lanna) และหน่วยงานภาคีทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่

รวมถึงประชาชนชาวเชียงใหม่ทุกคนที่พร้อมจะร่วมแรงร่วมใจรังสรรค์งานนี้เพื่อสร้างความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืนและตั้งเป้าให้เดือนกุมภาพันธ์เป็นเดือนแห่งดอกไม้ที่ทุกคนไม่ควรพลาด

ยิ่งไปกว่านั้นเทศกาล “เชียงใหม่บลูมส์” หรือ “เชียงใหม่เบิกบาน” ยังมีกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดอกไม้จากชุมชนและผู้ประกอบการทั้งโรงแรม สปา ร้านอาหาร ศูนย์การค้าซึ่งจะสร้างความประทับใจ และ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศให้เข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ เพิ่มมากขึ้นและยังเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืนต่อไป

อย่างไรก็ตามความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่นี้จะไม่มีวันเกิดขึ้นถ้าไม่ได้รับการสนับสนุนจากทุกฝ่ายเพราะเราเชื่อว่าพลังแห่งความสามัคคีจะเป็นแรงขับเคลื่อนให้เทศกาล “เชียงใหม่บลูมส์” ประสบความสำเร็จอย่างงดงามและสามารถจัดอย่างต่อเนื่องสืบไป

ไม่ใช่เป็นแค่เพียงงานงานใครแต่นี่คือความภูมิใจของเราทุกคน

สามารถเข้าร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่อีเมลล์ : chiangmaiblooms@gmail.com